28-29 Listopada 2019

Hotel Sheraton w Warszawie

X Kongres Ekonomistów Polskich

Ekonomiści dla rozwoju

prezydentpl-logo

Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich traktowane są jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych. Tradycja kongresów sięga roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Miał on charakter kongresu, w którym udział wzięło ok. 200 osób, a referaty przygotowali m.in. Witold Skarżyński – O konieczności i możliwości gruntownej reformy kredytu ziemskiego i Antoni Donimirski – O kolonizacji wewnętrznej.

Po II Wojnie Światowej kolejne zjazdy i kongresy organizowane były w ważnych dla kraju okresach. Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich, a zarazem Kongres, odbył się 8-10 grudnia 1950 r. i był przygotowaniem do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 r. Połączony z Kongresem II Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 7-9 czerwca 1956 r. w Warszawie. Kolejny III Zjazd i Kongres Ekonomistów Polskich obradował 7-8 stycznia 1971 r. IV Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 6-7 marca 1981 r. z dyskusją nt. Kierunki przebudowy systemu funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych. W 100-lecie Kongresu z okresu zaborów, 27-28 listopada 1987 r., zorganizowany został w Krakowie V Kongres Ekonomistów Polskich. Przyjęto na nim stanowisko PTE pt. Polska gospodarka – wyzwania rozwojowe końca XX wieku. W 1993 r. na VI Zjeździe PTE przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Zrzeszeniem Prawników Polskich i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa podjęto podstawowe w tym okresie pytanie: Jak zdynamizować polską gospodarkę? Obradujący 25 i 26 stycznia 2001 r. VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej podjął równie trudne problemy wyzwań XXI wieku. Szczególny charakter miał też VIII Kongres, który odbył się w dniach 29-30.11.2007 r. Był to pierwszy kongres od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, stąd też jego tematyka nawiązywała do tego wydarzenia. Kongres odbywał się pod hasłem: Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia. IX Kongres Ekonomistów Polskich, który zorganizowano w dniach 28-29 listopada 2013 r. pod hasłem: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych także odbywał się w szczególnych warunkach kształtujących się jako następstwo globalnego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu gospodarczego i finansowego. Jak zatem wykazuje historia kongresów ekonomistów polskich, odbywały się one co kilka lat, w wysoce zróżnicowanych warunkach społeczno-gospodarczych, a także politycznych, stąd i myśli przewodnie stanowiły swego rodzaju signum temporis.

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany jest na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby – z jednej strony umożliwić udział w nim jak najszerszej grupie uczestników, w tym ekonomistów polskich przebywających na stałe za granicą – z drugiej zaś – aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce.

Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego.

Koncepcja X Kongresu Ekonomistów Polskich została przygotowana przez Radę Programową, stanowiącą szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów nie tylko związanych z PTE i jego Radą Naukową. Kongres ten jest bowiem pomyślany jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

X Kongres poprzedzają organizowane przez PTE w 2018 i 2019 roku seminaria oraz inne debaty, w tym w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów”. Szczegółowe relacje z tych debat, w tym referaty i stenogramy debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE, a wybrane materiały także w periodyku „Biuletyn PTE” (zobacz więcej o PTE).

prof. Marek BELKA
Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Witold T. BIELECKI prof. ALK
rektor Akademii Leona Koźmińskiego
dr hab. Mirosław BOCHENEK prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rada Naukowa PTE
prof. Ryszard BOROWIECKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Naukowa PTE
dr hab. Halina BRDULAK prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rada Naukowa PTE
dr hab. Małgorzata BURCHARD-DZIUBIŃSKA prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki, Rada Naukowa PTE
dr hab. inż. Andrzej CHOCHÓŁ prof. UE
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr Mariusz CHUDZICKI
Politechnika Częstochowska, Rada Naukowa PTE
dr hab. Alojzy CZECH prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rada Naukowa PTE
dr hab. Włodzimierz DELUGA prof. PK
Politechnika Koszalińska, Rada Naukowa PTE
dr hab. Agnieszka DOMAŃSKA prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rada Naukowa PTE
prof. Bogusław FIEDOR
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa PTE
prof. Marian GORYNIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przewodniczący Rady Naukowej PTE
prof. Grzegorz GORZELAK
Uniwersytet Warszawski, Rada Naukowa PTE
dr hab. Ewa GRUSZEWSKA prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku, Rada Naukowa PTE
dr hab. inż. Tadeusz GRZESZCZYK prof. PW
Politechnika Warszawska, Rada Naukowa PTE
dr hab. Łukasz HARDT prof. UW
Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy HAUSNER
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Krzysztof JAJUGA
przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
dr Andrzej JAKUBOWICZ
Rada Naukowa PTE
prof. Andrzej KALETA
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr hab. Ryszard KAMIŃSKI prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rada Naukowa PTE
dr Jerzy KAŹMIERCZYK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Naukowa PTE
prof. Leszek KIEŁTYKA
prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
prof. Bożena KLIMCZAK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rada Naukowa PTE
dr hab. Kazimierz KŁOSIŃSKI prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rada Naukowa PTE
prof. Grzegorz W. KOŁODKO
Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Krzysztof KONECKI
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
prof. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa PTE
prof. Irena E. KOTOWSKA
przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI
Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab. Piotr KRAJEWSKI prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
dr inż. Paweł KUŻDOWICZ
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Naukowa PTE
prof. Witold KWAŚNICKI
Uniwersytet Wrocławski, Rada Naukowa PTE
prof. Eugeniusz KWIATKOWSKI
Uniwersytet Łódzki, Rada Naukowa PTE
dr hab. Andrzej LETKIEWICZ prof. UG
Uniwersytet Gdański, Rada Naukowa PTE
prof. Zofia Barbara LIBERDA
Uniwersytet Warszawski, Rada Naukowa PTE
prof. Barbara LIBERSKA
Uniwersytet Jagielloński, Rada Naukowa PTE
prof. Zbigniew LUTY
przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
dr hab. Beata MAJECKA prof. UG
Uniwersytet Gdański, sekretarz generalny PTE
dr Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY
prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
dr hab. Krzysztof MARCZEWSKI prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rada Naukowa PTE
prof. Andrzej MATYSIAK
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rada Naukowa PTE
prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prezes PTE
prof. Jan Jakub MICHAŁEK
Uniwersytet Warszawski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
prof. Maciej MISZEWSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rada Naukowa PTE
prof. Edward NĘCKA
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Adam NOGA
Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Bogdan NOGALSKI
przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
prof. Alojzy Z. NOWAK
Uniwersytet Warszawski, dziekan Wydziału Zarządzania
prof. Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Witold ORŁOWSKI
rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
prof. Stanisław OWSIAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Rada Naukowa PTE
prof. Aleksander PANASIUK
Uniwersytet Jagielloński, Zarząd Krajowy PTE
adwokat Mariusz PAPLACZYK
prezes Zrzeszenia Prawników Polskich
dr hab. inż. Artur PAŹDZIOR prof. PL
Politechnika Lubelska, Rada Naukowa PTE
prof. Bogna PILARCZYK
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Rada Naukowa PTE
prof. Krystyna PIOTROWSKA-MARCZAK
Uniwersytet Łódzki, Rada Naukowa PTE
prof. Andrzej PRUSEK
Rada Naukowa PTE
prof. Piotr PYSZ
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr Krystyna RADECKA-ROMANIUK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rada Naukowa PTE
dr hab. Marek ROCKI prof. SGH
rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
✝ prof. Eugeniusz RYCHLEWSKI
Rada Naukowa PTE
prof. Włodzimierz RYDZKOWSKI
Uniwersytet Gdański, Rada Naukowa PTE
prof. Czesław SKOWRONEK
Rada Naukowa PTE
prof. Andrzej SZABLEWSKI
dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
dr hab. Wiesław SZCZĘSNY
Rada Naukowa PTE
dr hab. Bogdan ŚLUSARZ prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Naukowa PTE
dr hab. Robert TOMANEK prof. UE
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mgr Franciszek WALA
prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
prof. Andrzej WERNIK
Rada Naukowa PTE
prof. Jerzy WILKIN
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Rada Naukowa PTE
prof. Zenon WIŚNIEWSKI
przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
prof. Małgorzata ZALESKA
przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI prof. PO
Politechnika Opolska, Rada Naukowa PTE
prof. Maciej ŻUKOWSKI
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
9:00 10:00

Rejestracja uczestników


10:00 11:30

Otwarcie Kongresu

 • prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • prof. Bogusław Fiedor, przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
 • prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Rady Naukowej PTE,
 • Wystąpienie gości honorowych i informacja o listach nadesłanych
 • Wręczenie Nagrody im. E. Lipińskiego
 • Wręczenie Nagrody PTE na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii

 

prowadzenie – prof. Beata Majecka, sekretarz generalny PTE


11:30 11:50

Przerwa kawowa


11:50 14:45

Sesja plenarna

FUNDAMENTALNE PROBLEMY W TEORII I W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

 • Bogusław Fiedor, Przewodniczący KNE PAN prof. i prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Rady Naukowej PTE

 

Wystąpienia:

 • prof. Paul Dembiński - Ujęcie systemowe odpowiedzią na kryzys w ekonomii
 • prof. Henryk Domański - Zmiany w stratyfikacji społecznej od lat osiemdziesiątych do 2018 roku
 • prezes Krzysztof Domarecki - Nowe technologie – dokąd zmierzamy?
 • prof Jerzy Hausner - Ekonomia i społeczne imaginarium
 • prof. Grzegorz W. Kołodko - Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda
 • prof. Andrzej K. Koźmiński - Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla 22 europejskich krajów OECD w latach 1999-2017
 • prof. Ewa Łętowska - Prawo jako listek figowy albo etykieta
 • prof. Jerzy Osiatyński - Michał Kalecki o rozwoju gospodarki kapitalistycznej

 

 • Wystąpienie prof. J. Sachsa, transmisja video – o godz. 13.00

 

 • Dyskusja


14:45 15:30

Lunch


15:30 18:00

Sesje równoległe I - IV


 

Sesja I - Jednorodność czy pluralizm?

Panel 1 - Pomyśleć nauki ekonomiczne od nowa (?)

Moderatorzy: prof. Bogusław Fiedor/ prof. Marian Gorynia

Dyskusja


Sesja II - Sfera realna gospodarki

Panel 2 - Stan gospodarki a wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej

Moderatorzy: prof. Eugeniusz Kwiatkowski/ prof. Adam Noga

Dyskusja


Sesja III - Sfera regulacji gospodarki

Panel 3 - Przekształcanie systemowych i regulacyjnych ram polskiej gospodarki - gdzie jesteśmy?

Moderatorzy: prof. Jerzy Wilkin/ prof. Stefan Krajewski

Dyskusja


Sesja IV - Kultura i edukacja ekonomiczna

Panel 4 – Edukacja w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

Moderatorzy: prof. Marek Rocki/ prof. Maciej Żukowski

Dyskusja


16:45 17:00

Przerwa kawowa


20:30 23:00

Uroczysta kolacja i koncert (godz. 21:30)


8:30 10:00

Sesje równoległe I, II, III


 

Sesja I - Jednorodność czy pluralizm?

Panel 5 - Nauki ekonomiczne – ścisłe, społeczne czy humanistyczne?

Moderatorzy: prof. Łukasz Hardt/ prof. Stanisław Flejterski


Sesja II - Sfera realna gospodarki

Panel 6 - Demografia, nierówności, rynek pracy, obszary wiejskie i dobrobyt społeczny

Moderatorzy: prof. Michał Brzeziński/ prof. Andrzej Czyżewski


Sesja II - Sfera realna gospodarki

Panel 7- Finanse publiczne i system podatkowy

Moderatorzy: prof. Stanisław Owsiak/ prof. Teresa Lubińska


Sesja III - Sfera regulacji gospodarki

Panel 8 - Ekonomiczna analiza prawa - sektor finansowy

Moderatorzy: prof. Małgorzata Zaleska/ prof. Stanisław Kasiewicz


10:00 10:10

Przerwa kawowa


10:10 11:40

Sesje równoległe I - IV


 

Sesja I - Jednorodność czy pluralizm?

Panel 9 – Czy PKB jest passé?

Moderatorzy: prof. Krzysztof Jajuga/ prof. Marek Ratajczak

Dykusja


Sesja II - Sfera realna gospodarki

Panel 10 - Model kapitalizmu, granice ewolucji

Moderatorzy: prof. Elżbieta Mączyńska/ prof. Piotr Pysz

Dykusja


Sesja III - Sfera regulacji gospodarki

Panel 11 - Ekonomiczna analiza prawa - kwestie instytucjonalne, Unia Europejska, strefa euro

Moderatorzy: prof. Józef Orczyk/ prof. Maciej Bałtowski

Dykusja


Sesja IV - Kultura i edukacja ekonomiczna

Panel 12 – Edukacja – problemy bibliometryczne (punktoza, testoza i grantoza). Konsekwencje dla nauki

Moderatorzy: prof. Ewa Okoń-Horodyńska/ prof. Robert Ciborowski

Dykusja


11:40 12:25

Lunch


12:25 15:00

Sesja plenarna

Cz. I - FUNDAMENTALNE PROBLEMY EKONOMICZNE - SEKTOR FINANSOWY

Prowadzenie: prof. Elżbieta Mączyńska

Wystąpienia:

 • dr h.c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz - Banki wobec regulacyjnych i technologicznych wyzwań
 • prof. Andrzej Sławiński - Ustabilizowanie i otwarcie polskiej gospodarki: spojrzenie z banku centralnego
 • prof. Jan Toporowski - Kaleckian Policies for Debt Sustainability in a World of Economic Disequilibrium

 

Część II – PREZENTACJA WYNIKÓW OBRAD SESJI PANELOWYCH

Prowadzenie: prof. Bogusław Fiedor/ prof. Marian Gorynia


15:00 15:10

Zamknięcie obrad

prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, prof. Bogusław Fiedor, wiceprezes PTE, przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz prof. Marian Gorynia, przewodniczący Rady Naukowej PTE


Opłata kongresowa

Opłata regularna

Cena obowiązuje przy zgłoszeniu od 1 lipca do 13 października 2019r.

1500 PLN

Cena zawiera VAT

Opłata pokrywa koszty przerw kawowych, lunchu i uroczystej kolacji pierwszego dnia, przerw kawowych i lunchu drugiego dnia Kongresu, materiałów kongresowych oraz publikacji pokongresowej

Zarejestruj się

X Kongres Ekonomistów Polskich odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie.

venue-photo

Hotel Sheraton Warsaw

ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

www.sheratonwarsaw.pl

Z Dworca Centralnego

Z Dworca Centralnego najlepiej dojechać autobusem 171 lub 127 na pl. Trzech Krzyży

Z Lotniska Chopina

Z Lotniska Chopina autobusem 188 do pl. Na Rozdrożu a następnie autobusem 116 na pl. Trzech Krzyży

Dla uczestników Kongresu dostępne są pokoje hotelowe w obniżonej cenie.

W celu rezerwacji noclegu proszę o klikniecie w link – Pokoje Sheraton.

Wszelkich informacji odnośnie pobytu w hotelu udziela obsługa hotelowa pod poniższym adresem mailowym i telefonicznym.

Rezerwacji można dokonać najpóźniej do 28.10. Liczba miejsc jest ograniczona.

hotel-photo

Hotel Sheraton Warsaw

ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

+48 22 450 61 00

warsaw@sheraton.com

www.sheratonwarsaw.pl