Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej nigdzie niepublikowane i niewygłaszane.

Streszczenia nadsyłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów, a następnie pełne teksty referatów będą udostępnione uczestnikom Kongresu w wersji elektronicznej na stronie internetowej X Kongresu. Podczas obrad Kongresu referaty będą syntetycznie przedstawiane przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych w ramach dyskusji panelowych.

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej.

 • Termin przesłania referatu – do 30 września 2019 r.
 • Termin zgłaszania udziału w Kongresie, w tym również zgłaszania streszczeń referatów upływa: w pierwszym terminie do 30 czerwca 2019 r. , a po tym terminie – do 30 września 2019 r. (termin zgłoszenia jest związany z wysokością opłaty uczestnictwa w Kongresie).
 • Streszczenia referatów i referaty prosimy nadsyłać na adres: kongres.ekonomistow2019@pte.pl
 • Nadsyłane streszczenia (abstrakty) referatów oraz referaty powinny być napisane zgodnie z wymaganiami edytorskimi umieszczonymi poniżej.
 • Całkowita objętość abstraktu powinna wynosić do 1 strony, a objętość referatu do 12 stron znormalizowanego maszynopisu.
 • Imię i nazwisko (Times New Roman 11 pkt kursywa)
 • Afiliacja: uczelnia/instytut
 • Odstęp 1,5 wiersza
 • TYTUŁ - (TIMES NEW ROMAN 12 PKT WERSALIKI, ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI POJEDYŃCZE)
 • Odstęp 2 wiersze
 • Streszczenie: Times New Roman 10 pkt w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe: Times New Roman 10 pkt, odstępy przed i po 6 pkt
 • Odstęp 1 wiersz
 • Punkt główny, Times New Roman 11 pkt boldem, odstępy między wierszami pojedyncze, odstęp przed i po wierszu 6 pkt
 • Referat pisany w formacie MS Word; marginesy: górny 1,5 cm, dolny, lewy, prawy po 2 cm
 • Tekst czcionką Times New Roman 10 pkt, odstępy między wierszami pojedyncze, tekst wyjustowany, wcięcie akapitu 0,5 cm
 • Przypisy na dole strony czcionką 10 pkt, odstępy pojedyncze
 • Wypunktowania od myślników, odstępy pojedyncze
 • Podpunkty (Times New Roman 10 pkt boldem, odstęp przed i po wierszu 3 pkt)
 • Tabela 1. Tytuły tabel i rysunków: Times New Roman 10 pkt boldem, kursywą, odstępy przed i po wierszu 3 pkt, wyjustowane.
 • Źródło: (Times New Roman 10 pkt)
 • Literatura: 
  Nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek, spacja), pierwsza litera drugiego imienia (kropka), po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek, spacja), wydawnictwo (przecinek, spacja), miasto i rok wydania (przecinek, spacja) - 10 pkt odstępy pojedyncze